Vertaling website

Parochievernieuwing

Een gebed om stilte

Wij bidden U, God, om in onszelf
een stem van stilte te mogen horen
zodat ons zwijgen zich mag vullen
met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid.
Doorbreek onze woordenstroom
onze gedachten die ons beheersen.
Maak ons leeg en ontvankelijk
zodat stilte,
die sprekender is dan onze woorden
ons in bezit mag nemen.
Stem van stilte, spreek in ons.
Laat uit ons wegvloeien alle lawaai
van zelfhandhaving en geldingsdrang,
van zelfzucht en eigenbelang,
zodat in ons zich een ruimte opent,
waarin de leegte en het zwijgen
ons opnieuw leren luisteren
naar wat boven onszelf uitgaat.
Stem van stilte, spreek in ons.
Dat stilte ons van harte vrijmaakt
van de afgoden in onszelf
om, open voor uw geboden, te verstaan
welke weg zich voor ons opent
wat de plaats is die we innemen
hoe we onze aandacht willen richten
en waarvoor we echt willen gaan.
Stem van de stilte, spreek in ons.

Gerard Zuidberg

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.