• Zondag 2 Oktober : Uit de profeet Habakuk 1,2-3.2,2-4.
  Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder tweedracht? De Heer gaf mij antwoord: “Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit visioen - al wacht het de vastgestelde tijd nog af - hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij, die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.”
 • Zondag 2 Oktober : Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9.
  Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de Rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, neerknielen voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde. weest niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn; Waar uw vaderen Mij wilden tarten ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
 • Zondag 2 Oktober : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 1,6-8.13-14.
  Dierbare, vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toever­trouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
 • Zondag 2 Oktober : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 17,5-10.
  In die tijd zeiden de apostelen zeiden tot de Heer: 'Geef ons meer geloof.' De Heer antwoordde: 'Als ge een geloof had als een mosterd­zaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuis­komst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar, omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn, omdat hij heeft uitge­voerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.'
 • Zondag 2 Oktober : H. [moeder] Teresa van Calcutta
        Wees altijd trouw tot in de kleinste dingen, want daaruit bestaat onze kracht. Voor God is niets klein. Niets is minder waard voor Hem. Voor Hem zijn alle dingen oneindig. Beoefen de trouw in de kleinste dingen, niet om de deugd, maar om de grootheid van de wil van God, die ik buitengewoon respecteer.       Zoek het niet in spectaculaire acties. Wij moeten vrijwillig onthechten aan alle verlangens om de vrucht van ons werk te zien; laten we alleen vervullen wat we kunnen, en geven we de rest in de handen van God. Wat belangrijk is, is de gave van jezelf en de graad van liefde die je in iedere handeling legt.       Als je je best gedaan hebt, sta jezelf dan niet toe om wanhopig te worden bij een teleurstelling. Weiger ook de roem als je slaagt. Geef alles aan God met diepste dankbaarheid. Als je je verslagen voelt, is dat een teken van trots die toont hoeveel je nog in je eigen kracht gelooft. Houd je niet bezig met hetgeen de mensen denken. Wees nederig en niets zal je ooit nog storen. De Heer heeft me verbonden daar waar ik ben; daar zal Hij me ook weer los maken.
 • Zaterdag 1 Oktober : Uit het boek Job 42,1-3.5-6.12-16.
  Toen gebeurde het dat Job het volgende antwoord gaf: Ik weet, dat Gij alles vermoogt, En geen uwer plannen wordt verijdeld. Ja, wie zou de Voorzienigheid duister maken Door woorden zonder verstand? Ik heb dus zonder inzicht gesproken, Over dingen, te wonderbaar voor mijn begrip! Door horen zeggen heb ik van U vernomen, Maar thans heeft mijn eigen oog U aanschouwd: Daarom herroep ik, wat ik gezegd heb, En doe ik boete in stof en as! En de Heer zegende het verder leven van Job nog meer dan het vroegere: hij kreeg veertienduizend schapen en zesduizend kamelen, duizend koppel runderen en duizend ezelinnen. Ook kreeg hij twee maal zeven zonen en drie dochters; de eerste noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Kéren-Happoek. In heel het land werden geen vrouwen gevonden, zo schoon als de dochters van Job; haar vader gaf haar een erfdeel evenals aan haar broers Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar, en mocht niet alleen zijn kinderen aanschouwen, maar ook zijn kleinkinderen tot in het vierde geslacht.
 • Zaterdag 1 Oktober : Psalmen 119(118),66.71.75.91.125.130.
  Leer mij goed oordelen en onderscheiden, ik heb vertrouwen in uw geboden. Het was goed voor mij dat ik vernederd werd, zo leerde ik uw wetten kennen. Ik weet het, Heer, uw voorschriften zijn rechtvaardig, en u vernederde mij in uw trouw. Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer, want al wat bestaat dienst U. Ik ben uw dienstknecht: ach, geef mij verstand, opdat ik uw vermaningen moge begrijpen. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, geeft wijsheid aan wie onervaren is

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"