Vertaling website

Parochievernieuwing

Uit het Lectionarium

 • Woensdag, 22 September 2021 : Uit het boek Ezra 9,5-9.
  Toen stond ik, Erza, op, beëindigde mijn boetedoening, en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën en spreidde mijn handen uit naar de Heer, mijn God. Ik zei: ‘Mijn God, ik schaam me, mijn God, ik ben te beschaamd om mijn gezicht naar u op te heffen, want onze zonden reiken tot boven ons hoofd en onze schuld is zo hoog als de hemel. Vanaf de dagen van onze voorouders tot aan deze dag zijn wij zeer schuldig tegenover u, en vanwege onze zonden zijn wij, onze koningen, onze priesters, overgeleverd aan de macht van de koningen van andere landen, aan geweld, aan gevangenschap, aan plundering, en aan openlijke schande, zoals nu. En toch heeft de Heer, onze God, onlangs zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen, en door ons een houvast te geven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten en ons in onze slavernij weer wat levensmoed gegeven. Want wij zijn slaven, en in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Hij heeft de koningen van Perzië gunstig gestemd jegens ons, om ons weer levensmoed te geven opdat wij de tempel van onze God kunnen laten herrijzen en hem uit de puinhopen herstellen, en om voor ons te zijn als een veilige muur in Juda en in Jeruzalem.
 • Woensdag, 22 September 2021 : Lezing uit het boek Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m.
  Hij tuchtigt, maar betoont zich weer barmhartig. Hij werpt ons in het diepste duister van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond van de dood omhoog. Niets kan zijn hand ontvluchten. Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn. Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn. Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn.
 • Woensdag, 22 September 2021 :
 • Woensdag, 22 September 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,1-6.
  In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondi­gen en genezingen te verrichten. En Hij vermaande hen: 'Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en vandaar weer afreizen. Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.' Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichtten.
 • Woensdag, 22 September 2021 : Commentaar H. Johannes Chrysostomus
       “De dwaasheid van God wijzer is dan de mensen, en de zwakheid van God sterker is dan de mensen" (1Kor 1,25). Ja, het kruis is een dwaasheid, een zwakheid, maar alleen in de verschijning (...). De leer van het kruis heeft zielen gewonnen door middel van onwetende predikers, en dat over de gehele wereld. Ze heeft een school geopend waar het niet ging om banale vragen, maar om God en om het ware geloof, om het leven volgens het Evangelie, over de verrijzenis en over het toekomstige oordeel. Het kruis is dus omgevormd in een filosofie voor eenvoudige en ongeletterde mensen. Dit betekent dat "de dwaasheid van God wijzer is dan de mensen, en de zwakheid van God sterker is dan de mensen" (...)       Hoezo is zij sterker? Omdat ze over de gehele wereld verspreid is, omdat ze alle mensen aan haar macht heeft onderworpen en dat ze een ontelbaar aantal tegenstanders heeft weerstaan, die de Naam van de Gekruisigde wilden laten verdwijnen. Daarentegen heeft die Naam zich stralender uitgespreid en uitgebreid (...) ; zijn vijanden zijn vergaan, ze zijn verdwenen; de levenden die een dode bestreden werden tot machteloosheid gebracht. (...) Immers waar de tollenaars en de vissers door de genade van God in geslaagd zijn, daartoe zijn de filosofen, de sprekers, de koningen, kortom de gehele aarde in zijn uitgestrektheid zelfs niet in staat om het zich voor te stellen. (...) Daaraan dacht de apostel Paulus toen hij zei: "De zwakheid van God is sterker dan de mensen". Hoe zouden anders twaalf vissers, die arm en onwetend waren, zich een degelijke onderneming hebben kunnen voorstellen?
 • Dinsdag, 21 September 2021 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 4,1-7.11-13.
  Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroe­pen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij aposte­len, anderen profeten, anderen evangelis­ten, weer anderen herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.
 • Dinsdag, 21 September 2021 : Psalmen 19(18),2-3.4-5.
  De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag, de nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt, geen enkel geluid is te horen; toch klinkt over heel de aarde hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org" 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.